Partijas  Tēvzemes mantojums valdei

 

No ___________________ _______________________

                      vārds                                uzvārds

personas kods: _________________ -______________

dzīvo: ________________________________________

 

____________________________________ LV -

Kontakttālrunis: _______________ _______________

                                  mājas                      mobilais

_________________________@ __________________

                                              E-pasts

 20___.gada _____________________

Iesniegums

 

Lūdzu uzņemt mani partijā Tēvzemes mantojums. Piekrītu partijas uzstādītajam mērķim – sociāli taisnīga un latviska Latvija. Ar partijas statūtiem un partijas nostādnēm esmu iepazinies/usies. Apņemos ievērot partijas statūtus un pildīt partijas stratēģisko programmu, kā arī aktīvi līdzdarboties partijas mērķu īstenošanā.

Apliecinu, ka neesmu nevienas citas politiskās partijas biedrs/re.

 

Par sevi sniedzu šādas ziņas:

Izglītība (vidējā, vidējā speciālā, augstākā):  …………………………………………………………

Specialitāte un kompetences: …………………………………………………………………………

Paraksts: ..............................

 

Uzņemt rekomendē partijas Tēvzemes mantojums biedrs:

  ……………………………….……………………...............

      (vārds, uzvārds)                           (paraksts)

Datums: ………………

 

Uzņemts/ta partijā ar valdes lēmumu 20…….. gada ………………..

Valdes pr-js: ……………………………. / ………………………… /

                         (vārds, uzvārds)                              (paraksts)                                    

 

Partijas Tēvzemes mantojums juridiskā adrese: Miera iela 18-21, Salaspils , LV-2169

Tālruņi: priekšsēdētājs 26694977; sekretārs  29407707

Uzņ.reģ. Nr. 40008058535                AS Swedbanka, konta Nr. LV02HABA0551028879500